• Permitting and Economic Development

  Header Image
  bellevue header

  Hoạt động Cấp phép và Phát triển Kinh tế

  Hãy lưu ý rằng nhiều đường kết nối bên ngoài (các links) trên trang này không có sẵn bằng tiếng Việt.

  Xây dựng/Tu Sửa

  Nếu bạn muốn xây dựng hay tu sửa ngôi nhà của mình, bạn có thể xin giấy phép và   theo dõi quá trình của các giấy phép và các cuộc kiểm tra trực tuyến tại MyBuildingPermit.com.

  Thông tin bổ sung về việc xây dựng ở Bellevue sẵn có tại Phòng Dịch vụ Xây dựng của chính quyền thành phố. Các nguồn thông tin sau có thể giúp ích cho bạn:

  Kinh doanh tại Bellevue

  Nếu bạn đang cân nhắc việc khởi đầu một doanh nghiệp tại đây, chuyển doanh nghiệp đến đây hay mở rộng doanh nghiệp tới đây, Bellevue là một địa điểm tốt. Người dân ở đây có học thức cao, với nhiều người có kinh nghiệm về công nghệ. Khu trung tâm của thành phố rất thích hợp cho các doanh nghiệp, và các khu vực Eastgate và BelRed đã được phân lô lại để xây các trung tâm thương mại đông đảo, và gần gũi những   phương tiện chuyên chở công cộng như xe buýt. Văn phòng Phát triển Kinh tế có thể cung cấp thêm thông tin và giúp đỡ quí bạn.

  Những links sau đây cũng có lợi ích cho các doanh nghiệp: