• Vietnamese

  Header Image
  Yudy-Deng-and-kids

  Chào Mừng (Welcome)

  Chào mừng quý vị vào trang mạng bằng tiếng Việt của Thành Phố Bellevue.

  Trang mạng này cung cấp cho các cư dân nói tiếng Việt của thành phố Bellevue những thông tin đa dạng về các dịch vụ và chương trình có sẵn qua Thành Phố Bellevue và các cơ quan khác.

  Trang mạng này cũng cung cấp các số điện thoại của những cơ quan cộng đồng (cho biết khi nào thông dịch viên người Việt có sẵn) cũng như các nối kết mạng hữu ích tới các tổ chức khác có những thông tin được dịch sang tiếng Việt.

  Thành phố chào đón năm 2018 với hai nguồn lực hỗ trợ tiếp cận ngôn ngữ mới. Bây giờ, các cư dân cần được hỗ trợ thông dịch cho bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến thành phố, có thể gọi đến các số điện thoại sau:

  • Tiếng Tây Ban Nha 1-844-590-8948
  • Tiếng Quảng Đông 1-844-537-0364
  • Tiếng Quan Thoại 1-844-590-8945
  • Tiếng Hàn 1-844-537-0365
  • Tiếng Punjabi 1-844-590-8946
  • Tiếng Nga 1-844-590-8947
  • Tiếng Việt 1-844-590-8949

  Người gọi sẽ được kết nối với Service First và được trợ giúp trực tiếp. Tất cả các cuộc gọi phải được thực hiện trong giờ làm việc, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu quý vị gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng gọi 9-1-1.

  ¿Necesita una forma fácil y rápida de informar los problemas a la ciudad? Use la aplicación MyBellevue para informar los problemas en nuestra comunidad y mantenerse conectado a la ciudad. 

  MyBellevue es una aplicación móvil que le permitirá informar problemas, solicitar servicios y mantenerse conectado con la ciudad usando su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil. Aún puede llamar o consultar en línea para pedir ayuda, pero la aplicación hace que sea más conveniente acceder a los servicios de la ciudad.

  Descargue la aplicación MyBellevue a través de App Store, Google Play o Windows Store. Con MyBellevue, usted puede:

  mybellevue logo
  • Informar fácilmente sobre problemas; 
  • Adjuntar una foto y usar el GPS; y 
  • Hacer seguimiento a las solicitudes registradas.

  Informar problemas como:

  • Interrupciones en el alumbrado público
  • Reparación de baches
  • Preocupaciones por el tráfico
  • Grafitis

  La aplicación también se ofrece en Español. Si su teléfono está configurado en su idioma materno puede enviar su solicitud en ese idioma y automáticamente se traducirá al inglés por parte de la ciudad.