Vietnamese

Chào Mừng (Welcome)

Chào mừng quý vị vào trang mạng bằng tiếng Việt của Thành Phố Bellevue.

Trang mạng này cung cấp cho các cư dân nói tiếng Việt của thành phố Bellevue những thông tin đa dạng về các dịch vụ và chương trình có sẵn qua Thành Phố Bellevue và các cơ quan khác.

Trang mạng này cũng cung cấp các số điện thoại của những cơ quan cộng đồng (cho biết khi nào thông dịch viên người Việt có sẵn) cũng như các nối kết mạng hữu ích tới các tổ chức khác có những thông tin được dịch sang tiếng Việt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×