Mayor's Statement of Inclusion

中文
Español
Tiếng Việt
Русский
한국어

At the City Council meeting on Nov. 14, 2016, Mayor John Stokes opened a discussion regarding the Diversity Advantage plan with the following statement on behalf of the council:

"I want to begin tonight’s meeting by sharing with you our Council Vision statement, which reads: 'Bellevue welcomes the world. Diversity is our strength.'

"Let me reassure you all that the City of Bellevue remains strongly committed to our policy of inclusion. It is why we created the Diversity Advantage Plan and have made this work a council priority.

"I also want to reassure you that Bellevue is committed to protecting and serving everyone in the community. Any form of intolerance, hate speech or discrimination is unacceptable. If you or your family are feeling unsafe or need help, I encourage you to reach out to city staff or the Bellevue Police. We are here for you.

"Bellevue’s bright future is in part due to our cultural vibrancy and our shared value of tolerance. As we move forward, it’s critical that we come together and continue our work in creating a more caring, safe and inclusive community."

Mayor's Statement in Chinese

約翰・史多克斯市長 (John Stokes) 於星期一市議會開會討論多元優勢計畫 (Diversity Advantage Plan) 時,以下列評論開場:

「在今晚會議開始前,我首先與各位分享我們的市議會遠見宣言,即『貝爾優市歡迎全世界。多元是我們的強項。』

 「容我與各位確認,貝爾優市始終致力於遵守我們兼容並蓄的政策。這也是我們為何創造多元優勢計畫的原因,並將它列為市議會優先工作要點。

「此外,我要再次跟各位保證,貝爾優市致力於提供社區大眾保護與服務。絕不容忍任何形式的排擠、仇恨言論或歧視行為。若您與您的家人感到不安全或需要協助,我鼓勵您與本市職員或貝爾優市警察聯絡。我們關心您。

 「貝爾優市之所以前景光明,一部份歸功於我們充滿活力的文化和重視兼容的價值。在我們邁向未來的同時,更要團結一致,擕手共創一個充滿更多關懷、安全與兼容並蓄的社區。」

Mayor's Statement in Spanish

En la reunión del consejo el día 14 de noviembre de 2016, el Alcalde John Stokes abrió el diálogo sobre el Plan de Diversidad (Diversity Advantage Plan) con los siguientes comentarios:

 “Esta noche deseo iniciar la reunión compartiendo con ustedes la visión de nuestro consejo, la cual dice lo siguiente: ‘Bellevue le da la bienvenida al mundo. La diversidad es nuestra fuerza’.

“Esta noche permítanme asegurarles a todos que la Ciudad de Bellevue permanece fuertemente comprometida a nuestra política de inclusión.  Y ese es el motivo por el que creamos el Plan de Diversidad y hemos hecho que este trabajo sea una prioridad para al consejo.

 “También deseo asegurarles que Bellevue está comprometida a proteger y dar servicio a todos y todas en la comunidad.  Todo tipo de intolerancia, expresión de odio o discriminación es inaceptable.  Si usted o su familia se sienten inseguros o si necesitan ayuda, les animo a comunicarse con el personal de la ciudad o la policía de Bellevue. Estamos a su disposición para servirles.

“El brillante futuro de Bellevue se debe en parte a nuestra vibrante cultura y nuestros valores de tolerancia mutua.  A medida que avancemos, es vital que nos unamos y continuemos trabajando para crear una comunidad segura, cariñosa e inclusiva.”

Mayor's Statement in Vietnamese

Trong cuộc họp hội đồng vào ngày 14 tháng 11 năm 2016, Thị trưởng John Stokes đã mở đầu thảo luận về Kế hoạch Lợi thế Đa dạng (Diversity Advantage Plan) với những công bố sau:

 “Tôi muốn bắt đầu cuộc họp tối nay bằng việc chia sẻ với quý vị Câu Tuyên bố về Tầm nhìn của Hội đồng, có nội dung: 'Bellevue chào đón thế giới. Sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta.'

 “Tối nay, cho phép tôi được đảm bảo lại với quý vị rằng Thành phố Bellevue duy trì sự cam kết mạnh mẽ với chính sách khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao chúng ta đã tạo ra Kế hoạch Lợi thế Đa dạng và coi đó là một ưu tiên của hội đồng.

 “Tôi cũng muốn đảm bảo lại với quý vị rằng Bellevue cam kết bảo vệ và phục vụ mọi người trong cộng đồng. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ biểu hiện nào của sự bất khoan dung, hay những phát biểu thù hằn hoặc kỳ thị nào. Nếu quý vị hoặc gia đình quý vị cảm thấy không an toàn hoặc cần được giúp đỡ, tôi khuyến khích quý vị hãy liên hệ với nhân viên của thành phố hoặc sở Cảnh sát Bellevue. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

 “Tương lai tươi sáng của Bellevue một phần phụ thuộc vào sự sống động của văn hóa và giá trị của chính sách bao gồm mọi người mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi chúng ta hướng đến tương lai, điều vô cùng quan trọng là chúng ta đoàn kết lại và tiếp tục công việc xây dựng một cộng đồng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, an toàn và có sự tham gia của tất cả mọi người.”

Mayor's Statement in Russian

На заседании совета, которое состоялось 14-ого ноября, Мэр Джон Стоукс начал обсуждение Плана, ориентированного на людей всех национальностей, физических способностей, любого возраста, пола, любой сексуальной ориентации и религии (Diversity Advantage Plan), следующими словами:

«Я хочу начать сегодняшнее заседание с оглашения заявления о Видении Совета, которое звучит так: ‘Белвью открыт миру. Культурное многообразие – наша сила.’

«Позвольте мне заверить Вас сегодня, что Администрация Белвью по прежнему серьёзным образом привержена нашей интегрированной политике. Именно поэтому мы разработали Diversity Advantage Plan и сделали работу по его реализации приоритетом Совета.»

«Я также хочу заверить Вас, что Администрация Белвью привержена защите и работе на благо всех в нашем сообществе. Любая форма нетолерантности, риторики ненависти или дискриминации недопустима. Если Вы или члены Вашей семьи чувствуют себя незащищёнными, или Вам нужна помощь, я призываю Вас обращаться к сотрудникам Администрации Города или в полицию Белвью. Мы работаем для Вас.»

«Блестящее будущее Белвью частично обязано динамичному развитию культурного многообразия и такой ценности, как толерантность, которую мы все разделяем.  По мере нашего продвижения вперёд нам важно сплотиться и продолжать работу по созданию более заботливого, безопасного и безбарьерного сообщества.»

Mayor's Statement in Korean

지난 11월 14일, 의회에서 존 스톡스 시장은 다양성 우대 플랜 (Diversity Advantage Plan)에 대해 논의하면서 다음과 같이 언급했습니다:

“본인은 여러분과 함께 ‘벨뷰는 전세계인을 환영한다. 다양성은 우리의 힘이다.’ 라는 의회 비전 선언문을 나누면서 오늘 회의를 시작하고자 합니다.

“오늘 밤, 본인은 벨뷰시가 포용정책을 강력히 시행하고 있다는 점을 여러분께 재차 강조하고 싶습니다. 그것이 바로 우리 의회가 다양성 우대 플랜 (Diversity Advantage Plan)을 입안하고 의회의 중점사안으로 다루고 있는 이유입니다.

“벨뷰시는 지역사회 일원 모두를 보호하고 또한 위해서 일할 것임을 여러분께 확실히 말씀드리고 싶습니다. 어떠한 형태의 편협함, 증오적 언어나 차별은 용납될 수 없습니다. 만일 여러분이나 여러분의 가족이 안전하지 않다고 느끼시거나 도움이 필요하시면, 시 직원이나 벨뷰 경찰에게 연락하실 것을 권합니다. 우리는 여러분을 위해 있는 사람입니다.

“벨뷰의 밝은 미래는 우리들의 문화적 융성과 포용의 공유가치에 달려있습니다. 우리가 앞으로 나아갈때, 함께 힘을 합쳐서 보다 많은 관심을 갖고 안전하며 포괄적인 지역사회를 일궈나가는 것이 중요합니다.”

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×